متفاوت

من فقط خواسته بودم متفاوت باشم

با تو با هر چه در عالم متفاوت باشم

مثل حوا که به نامش زده شد قرعه ی عشق

مثل نادانی آدم متفاوت باشم

من نمی خواهم از اعجاز شما زنده شوم

بايد از حضرت مريم متفاوت باشم

آی آقا تو که مثل همه عاشق شده ای

اين گناه است که من هم متفاوت باشم

من نمی خواهم از اندوه تو تکرار شوم

دوست دارم که دمادم متفاوت باشم

مثل آزادگی حس پريدن بر دار

مثل شادابی يک غم متفاوت باشم

چه شده خسته شدی از من از اين بی تو غريب

گفته ای دوست ندارم متفاوت باشم

به گمانم که مرا چشم زده است اين همه بد

بايد از اين همه ماتم متفاوت باشم

آه خوشبختی من را به چه جرمی بردند

من فقط خواسته بودم متفاوت باشم

           بهمن ۸۲

/ 1 نظر / 6 بازدید
hamid sohrabi

گرچه خود شعر متفاوت نبود! اما دريچه های تازه ای را می گشود