خواهم ماند

ديگر سراغ تو را هرشب من از ستاره نميگيرم

بد ميشود و نمی آيی پس استخاره نميگيرم

شايد که رابط احساست با عشق و عاطفه من بودم

فکری به حال خودت کن آی ديگر شماره نميگيرم

دنبال عاطفه می گشتی گفتی غريبه ی اين شهرم

بنشين به خانه ی چشمانم باشد اجاره نميگيرم

وقتی که چشم تو می ميرد بايد به فکر تولد بود

حتی برای تو می ميری ختمی دوباره نمی گيرم

من عضو حزب توام وقتی احساس خوب من از شعر است

از اين هميشه ی بيداری از خود کناره نميگيرم

               ارديبهشت ۷۸  

 

/ 2 نظر / 6 بازدید