کفشهای باره

ميان خاطرات پاره پاره پرسه می زنم

کنارردست سايه ام هماره پرسه ميزنم

به پای کوچه می کنم دوباره کفش ياد را

وپا به پای کفشهای پاره پرسه ميزنم

وبازسبز می شوم به راه چشمهای تو

برای يک نگاه يک اشاره پرسه ميزنم

دل مرا که کاشتی سرقرار اشتی

تمام انتظاررا دوباره پرسه ميزنم

تمام هست نيستم يکی دوسکه سادگی

وبغض باجه ای که بی شماره پرسه ميزنم

خميده امچو بادبان خسته ای به روی شب

سکوت رود را چه بی ستاره پرسه ميزنم

محمدعلی حريری جهرمی

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
کمی آزادی

مصرع يکی دو سکه سادگی و کفش ياد تو بسيار قشنگند. ضمنا مثل اينکه بلاگرولينگ مشکل پيدا کرده. خيلی سعی ميکنم پيوند شما را در کمی آزادی بگذارم فعلا نمی شود. ولی حتما اينکار را خواهم کرد.