صبح

صبح نخستين آدمی سر در گريبان شد

در چشمهايش دوزخ فردا نمايان شد

پيچيد در کار جهان بوی درخت سيب

تا هفت توی عصمت آيينه  عريان شد

در اتفاقی ناگهان منظومه ی شمسی

از چشمهای آسمان افتاد و انسان شد

جوشيد طوفان ازتنور دخمه ای متروک

در آسمان هر تکه ابری پاره ی نان شد

                  عبدالجبار کاکايی

/ 0 نظر / 4 بازدید