هفت شعر خوب

پشيمانی

يک روز می آيی به ديدارم با کوله باری از پشيمانی

آن روز جای گل به چشمانت جا کرده خاری از پشيمانی

از بادمی پرسی نشانم را از خاک می بويی مرا اما

وقتی نمی يابی وجودت را جز در حصاری از پشيمانی

تنها نشانم را که يک سنگ است گرمای دستت لمس خواهد کرد

يک سينه هق هق يک دهان فرياد همراه داری از پشيمانی

داغ هزار ای کاش می رويدبر سرخی لبهای زيبايت

من سبز خواهم شد ولی افسوس بر داغزاری از پشيمانی

دور از نگاه اين و آن با خويش از دشت سبز عشق ميگويی

وقتی ندارد باغ رويايت جز برگ وباری از پشيمانی

از دستهای خواهشم ديگر حتی نشانی هم نمی يابی

آنگاه ميگردد ز چشمانت صد چشمه جاری از پشيمانی

ای کاش می شد با تو بودن را در امتداد زندگی حس کرد

قبل از ظهور يک تبستان درد شام تاری از پشيمانی

                      ؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
سعيد بي نياز

سلام. می خواين روال کارتون اين جوری باشه که از ديگرات شعر بزنين؟ اگه اين جوره خوبه . نمی دونم کار خودتونه يا ته که نقد کنم