مسافران بيابان

اگر که روی سرم هر چه هست بر دارند

هنوز حالت اندوه بيشتر دارند

نيامدم که بدانم کجا نبايد رفت

چه عادتی است که اين لوليان کر دارند

هميشه ميروم ولحظه ای نمی خوابم

تمام جاده از اين حرف ها خبر دارند

جگر کباب دلم خون بلم پر از پارو

مسافران بيابان لبان تر دارند

دا از کدام مغازه خريده ای عابر

از آن سوپر مار کت ها که بال و پر دارند

تفنگ بادی من روی بام افتاده ست

کبوتران خدا کو؟ که دانه بردارند

تو سينه کفتر کوهی تو خال چاه سياه

دوتا برادر و خواهر که يک پدر دارند

چقدر حوصله داری غزل همان ذال است

دوتا برادر شمشير بر کمر دارند

مرا کنار همين برگ ها به خاک سپار

جنازه های قسم خورده دردسر دارد

        محمد رضا حجازی(سحر)

/ 0 نظر / 5 بازدید