گل افسوس

هرشب که شريک غر بت فا نوسم

از داغ تو می چکد گل افسوسم

صد بار تو را ‌آه کشيدم از دل

يک بار بيا تا نکنی ما يوسم

آدينه ی ديگری به تکرار گذ شت

من ماندم ورويای پرازکابوسم

توساحل سبز آبی آرامی

من قا يق گم گشته ی اقيانوسم

ديباچه ی عشق و معنی شور تويی

من واژه ی گنگ وپوچ اين قاموسم

اين جمعه بيا وگر نه تا جمعه ی بعد

درپيچ و خم غر بت خود می پوسم

دستان مرا بگير ای دست تو سبز

از روی ادب پای تو را می بوسم

عبدالرضا کوهمال جهرمی

/ 2 نظر / 3 بازدید
کمی آزادی

اين نيز غزل خوبی بود. بخصوص مراعات نظير بيت روی ادب و بوسيدن پا.

خودم

سلام.راستش من فکر میکنم که اگه شاعران قدیم این مملکت مثل سعدی و حافظ ومولویوشاعران معاصرمانند سهراب .فروغ. رحمانی.و...و...زنده بودند از خوندن اشعار بی معنی بعضی شاعران مثل آقای کوهمال انگشت به دهان میموندند