مثل باد سرد پاييز

مثل باد سرد پاييز غم لعنتی به من زد

حتی باغبون نفهميد که چه آفتی به من زد

رگ و ريشه هام سيا شد تو تنم جوونه خشکيد

اما اين دل صبورم به غم زمونه خنديد

آسمون مست جنونی آسمون تشنه ی خون

آسمون مست گناهی آسمون چه روسياهی

اگه زندگی عذابه يه حباب روی آبه

من به گريه ها ميخندم ميگم اين همش يه خوابه

اسمون تو مرگ عشقو توی ياخته هام نوشتی

اين يه غم نامه ی تلخه که تو سر تاپام نوشتی

من به لحظه ی شکستن اگه نزديک اگه دورم

از ترحم تو بيزاد من خودم سنگ صبورم

آسمون پيشم شکسته من ديگه رو  پام می مونم

منو از تنم بگيری تو ترانه ها م می مونم

/ 0 نظر / 4 بازدید